Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Ko&Flo B.V verder te noemen: Ko&Flo.
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ko&Flo:

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Ko&Flo
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten.
Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Ko&Flo) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
Door het gebruik van de internetsite van Ko&Flo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Ko&Flo zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Ko&Flo heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Ko&Flo is verstuurd c.q. gedaan.
Klant en Ko&Flo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ko&Flo gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.
Ko&Flo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. PayPal, Ideal, Visa of Mastercard via de betaalprovider Multisafepay. Belgische klanten kunnen ook per Mr Cash/Bancontact betalen. Betalingen dienen ten allen tijde door Multisafepay goedgekeurd te zijn alvorens Ko&Flo tot uitleveren overgaat.

5. Aflevering / Levertijd
Ko&Flo streeft ernaar om binnen 24 uur na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ko&Flo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.
Ko&Flo zorgt voor bezorging bij voorkeur per PostNL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
Ko&Flo is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoek geraakte bestellingen.
Ko&Flo is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Ko&Flo gedragen.
Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen €4,95. Voor België en Duitsland €6,95. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
Ko&Flo is gerechtigd om - indien Ko&Flo dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.
De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Ko&Flo zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant.
Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

6. Ruilen en herroepingsrecht
1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van veertien werkdagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
2. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Ko&Flo zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
• Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld.
• Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
• Goederen beschadigd zijn door de klant.
• De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
• De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Ko&Flo gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 4,95 verzendkosten.
Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
Bij ruiling zal Ko&Flo eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.

7. Overmacht
In geval van overmacht is Ko&Flo niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door Ko&Flo z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Ko&Flo zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

9. Schadevergoeding
Ko&Flo is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Ko&Flo. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie.
Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Ko&Flo, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Ko&Flo te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Ko&Flo ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Indien en voor zover Ko&Flo aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-.

Eventuele aansprakelijkheid van Ko&Flo voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ko&Flo, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ko&Flo. Ko&Flo verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

11. Wijziging
Ko&Flo heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice;

Stuur een email naar info@koflo.nl of bel naar 0162-471266. 

Retouren kunnen gestuurd worden naar:
Donkerstraat 20, 4901 EL Oosterhout. 


KVK nr: 50045997
BTW nr: NL822514680B01