Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ko & Flo B.V.

 

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Ko & Flo B.V. verder te noemen: Ko & Flo 

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ko & Flo: 

 

 1. Toepassing

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ko & Flo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ko & Flo en de koper, hierna te noemen de “Klant”.  

1.2       De onderstaande voorwaarden worden gebruikt door Ko & Flo, gevestigd en kantoor houdende te Made, alsmede door de huidige groepsvennootschappen Jolo Eurofashion Made B.V.,  Jolo Fashion GmbH, Brand Works B.V., B.Nosy Kidswear B.V., Moodstreet B.V., Bellaire B.V., NoNo B.V., Flo B.V., LC Kidswear B.V., Brand Works Holding II B.V., Tygo&vito Kidswear B.V., SuperRebel Kidsgear Company B.V., Ko & Flo B.V., en alle met genoemde vennootschappen nu en in de toekomst in concernverband verbonden vennootschappen.

1.3       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande D2C-websites en toekomstige D2C-websites die onder de in 1.2 genoemde groepsvennootschappen vallen. Onderstaand een overzicht van de huidige D2C-websites:

 • https://likeflo.nl/
 • https://justbeach.nl/
 • https://www.lechickidswear.com/
 • https://moodstreet.nl/
 • https://www.moodstreetpetit.com/
 • https://nono-kidswear.nl/
 • https://b-nosy.com/
 • https://tygovito.com/
 • https://the-newchapter.com/
 • https://bellaire.nl/
 • https://streetcalledmadison.com/
 • https://redandblukids.com/nl
 • https://seven-one-seven.com/
 • https://koflo.nl/
 • https://mooiemerken.nl/
 • https://rubytuesday.nl/

1.4       Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

1.5       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden via de websites van Ko & Flo aan de Klant ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van Ko & Flo, heeft aanvaard.  

 

 1. Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen van Ko & Flo zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en/of diensten en met het recht van Ko & Flo om het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Ko & Flo heeft het recht bestellingen te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is. 

2.2       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2.3       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als Ko & Flo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type- tekst- en/of prijswijzigingen zijn die afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ko & Flo niet.  

2.4       De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ko & Flo. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ko & Flo eveneens langs elektronische weg onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

2.5       Klant en Ko & Flo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ko & Flo gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

 

 

 1. Prijzen

3.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. 

3.2       Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de Klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de Klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

3.3       De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra Klant een artikel plaatst in het winkelwagentje. 

3.4       Ko & Flo is niet gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 1. Betaling

4.1       Betaling geschiedt te allen tijde vooraf.

4.2       Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal, PayPal, Creditcard, Googlepay of Applepay via de betaalprovider Shopify Payments. Belgische klanten kunnen ook per Bancontact betalen. Betalingen dienen te allen tijde door Shopify Payments goedgekeurd te zijn alvorens Ko & Flo tot uitleveren overgaat. 

 

 

 1. Aflevering / Levertijd

5.1       Ko & Flo streeft ernaar om binnen 24 uur na ontvangst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.  

5.2       Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. De Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren product, te ontbinden.  

5.3       Ko & Flo zorgt voor bezorging bij voorkeur per PostNL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. 

5.4       Ko & Flo is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoekgeraakte bestellingen. 

5.5       Ko & Flo is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Ko & Flo gedragen. 

5.6       Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 4,95. Voor België € 5,95. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht. 

5.7       Ko & Flo is gerechtigd om - indien Ko & Flo dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen. 

5.8       De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Ko & Flo zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant. 

5.9       Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten en/of goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering. 

 

 

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1       Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kan Ko & Flo geen retour meer aanvaarden. 

6.2       Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Ko & Flo zorg voor terugbetaling van het aankoopbedrag van de retour gezonden artikelen, minus de verzendkosten. Dit gebeurt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is. 

6.3       Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  

6.4       Ko & Flo accepteert uitsluitend ruilingen / retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: 

 • Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld.
 • Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
 • Goederen beschadigd zijn door de Klant.
 • De Klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
 • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
 • De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

6.5       De Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Ko & Flo gaat ervan uit dat de Klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden niet in ontvangst genomen.  

6.6       Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de Klant. 

6.7       De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant. 

6.8       Bij ruiling zal Ko & Flo eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen. 

 

 

 1. Overmacht

7.1       In geval van overmacht is Ko & Flo niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

7.2       Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

7.3       Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt hebben zowel Ko & Flo als de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.   

 

 

 1. Voorraad

8.1       De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door de Klant bestelde artikel niet meer voorradig is, dan wordt de Klant door Ko & Flo zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De Klant heeft alsdan het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Ko & Flo zal binnen 14 werkdagen (of indien mogelijk eerder) het voor de bestelling betaalde bedrag op rekening van de Klant terugstorten. 

 

 

 1. Aansprakelijkheid 

9.1       Iedere aansprakelijkheid van Ko & Flo, van haar personeel en producten van Ko & Flo voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan in verband met het geleverde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Ko & Flo. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie. Evenmin is Ko & Flo aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Ko & Flo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de producten van Ko & Flo.  

9.2       Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Ko & Flo, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Ko & Flo te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Ko & Flo ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 

9.3       Indien en voor zover Ko & Flo aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering of wegens anderszins handelen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-. 

9.4       Eventuele aansprakelijkheid van Ko & Flo voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ko & Flo, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 

 1. Privacy

10.1     De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de in 1.2 genoemde groepsvennootschappen.

10.2     Ko & Flo verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens van de Klant aan derden.

10.3     Zie “Privacy statement & Cookie beleid” voor Ko & Flo Privacy beleid.

 

 

 1. Wijziging

11.1     Ko & Flo heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. 

11.2     Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard. 

 

 

 1. Toepasselijk recht

12.1     Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

12.2     De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst. 

12.3     De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan. 

 

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice.